Alg. verkoopvoorwaarden

1. VOORWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Als expeditieonderneming verbindt MONDIAL RELAY zich ertoe alle pakketten vanaf hun ontvangst naar de overeengekomen bestemming (België) te brengen volgens het traject, de procedure en met de vervoerders die zij kiest.
Deze voorwaarden hebben betrekking op natuurlijke personen die geen handelaars zijn, ten minste 18 jaar oud zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten.
De klant van deze dienst kan deze algemene verkoopvoorwaarden opslaan en/of
afdrukken.
Mondial Relay behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden gelijk wanneer te wijzigen. In geval van wijziging zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing die toepasbaar waren op de dag van de vraag van de klant.
 
2. VOORWAARDEN VOOR HET AANNEMEN VAN PAKKETTEN

De klant registreert alle voor het transport van het pakket nuttige informatie op de website www.mondialrelay.be.
Voor de prestatie betaalt de klant online met behulp van een bankkaart en in beveiligde modus via de dienstverstrekker Paybox.
De verzender verbindt zich ertoe de volgende aannemingsvoorwaarden in acht te nemen:
- gewicht: de afgegeven pakketten mogen niet zwaarder zijn dan 15 kg.
- maximale afmetingen: het totaal van de lengte en de hoogte mag niet meer dan 150 cm bedragen.
- De klant drukt het etiket af op internet.
De klant kan het transport via internet op de voet volgen vanaf de ontvangst van het pakket tot de levering.
Bij weigering van de klant wordt het pakket teruggestuurd naar het afhaalpunt waar het werd afgegeven en waar het gedurende 10 dagen beschikbaar blijft.

3. BEPERKINGEN OP DE ONTVANGST

Verboden zijn alle goederen die vallen onder de nationale en internationale
reglementeringen betreffende gevaarlijke producten zoals, op niet-exhaustieve wijze, munitie, gas, ontvlambare, radioactieve, giftige of bijtende stoffen evenals alle voorwerpen die door hun aard of hun conditionering een gevaar kunnen vormen voor de menselijke omgeving en voor de veiligheid van vliegtuigen of schade kunnen aanrichten aan de andere pakketten die worden vervoerd.
Uitgesloten zijn, zonder dat deze opsomming beperkend is, juwelen, edelstenen,
waardepapieren, kostbare metalen, munten, deviezen, bankbiljetten, betalingseffecten (kredietkaarten, cheques, titels aan toonder enzovoort), levende of dode dieren, vuurwapens, verdovende middelen, kunstvoorwerpen, publicaties of audiovisuele dragers die bij wet verboden zijn evenals antwoorden op offerteaanvragen.

4. VERBINTENISSEN VAN DE KLANT

De klant is aansprakelijk voor de schade die derden en/of Mondial Relay zou(den) kunnen oplopen als gevolg van het versturen van een pakket dat valt onder de hierboven genoemde beperkingen.
De klant is aansprakelijk voor de vermeldingen op het etiket die noodzakelijk zijn voor de distributie van het pakket, meer bepaald de contactgegevens van de geadresseerde, het gewicht van het pakket, het aankomstpunt en de afmetingen van het pakket.
De klant moet gebruik maken van een gesloten en resistente verpakking die de inhoud kan beschermen en voldoet aan de voorwaarden van het transport. Bij gebrek daaraan vallen de risico’s en gevaren m.b.t. het pakket ten laste van de klant.
Mondial Relay behoudt zich het recht verzendingen te weigeren die niet voldoen aan de bepalingen van dit artikel.

5. LEVERINGSVOORWAARDEN


Bij de afgifte van het pakket in het door de klant gekozen afhaalpunt, wordt het pakket door Mondial Relay in ontvangst genomen door het aflezen van de streepjescode op het etiket dat de klant heeft afgedrukt. Als bewijs van de afgifte krijgt de klant een genummerd ontvangstbewijs.
Het pakket wordt vervoerd naar het afhaalpunt van levering dat de klant heeft
opgegeven op het ogenblik van de registratie op internet.
Afhankelijk van de informatie die de klant heeft geregistreerd, krijgt de geadresseerde via e-mail en/of sms kennis van de aankomst van zijn pakket.
Het pakket wordt afgegeven na overlegging van een identiteitsbewijs en na digitale ondertekening op de terminal van het afhaalpunt. Deze handtekening en de reproductie ervan zijn het bewijs van de levering van het pakket en de partijen kennen aan deze handtekening een identieke juridische waarde toe als aan een klassieke handtekening op papier.
De pakketten worden 12 dagen lang ter beschikking gehouden van de geadresseerde.
Pakketten die niet worden afgehaald, worden via het afhaalpunt van afgifte
teruggestuurd naar de verzender.

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN MONDIAL RELAY

Mondial Relay is aansprakelijk voor verlies van of schade aan een pakket, tenzij:
- nalatigheid of fout van de verzender en/of de geadresseerde,
- geval van overmacht,
- gebrek eigen aan het voorwerp,
- niet in acht nemen van de verbintenissen die rechtstreeks of onrechtstreeks
voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden,
- onvoorzienbaar en onoverkomelijk feit van een derde.
Deze opsomming is niet-beperkend.
De maximale aansprakelijkheid van Mondial Relay bedraagt 25 € incl. alle lasten per pakket, met inbegrip van de portokosten.
Binnen een termijn van 15 dagen na ontvangst van het pakket door Mondial Relay moet zij in voorkomend geval aangifte doen van het verlies van of schade aan het pakket.

7. VERZENDINGSTERMIJNEN

Mondial Relay verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de pakketten te
vervoeren binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf hun ontvangst. Er is echter geen schadevergoeding verschuldigd indien deze termijn niet in acht wordt genomen.

8. VERZEKERING

Bij wijze van optie worden er 3 forfaitaire verzekeringsniveaus aangeboden (zie
tariefvoorwaarden).
Deze aanvullende verzekering dekt het verlies van of de schade aan het vervoerde goed ten belope van het gekozen niveau.

9. NOMINATIEVE INFORMATIE EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Mondial Relay verbindt zich ertoe de persoonlijke levenssfeer van de personen die haar website gebruiken evenals de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie te beschermen.
De informatie en gegevens betreffende de klant worden gevraagd door Mondial Relay, verantwoordelijk voor de verwerking, om het pakket onder de beste voorwaarden te vervoeren en terug te sturen in geval van anomalie bij de levering. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard om redenen van veiligheid, om de wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen en om het voor Mondial Relay mogelijk te maken de diensten die zij aan de klant aanbiedt en de informatie die naar de klant kan worden verzonden te verbeteren en te personaliseren.
In overeenstemming met de informaticawet en de vrijheden geniet de klant een recht van inzage en rechtzetting van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en van verzet tegen hun verwerking. Het volstaat naar Mondial Relay te schrijven op onderstaand adres, een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te bezorgen en zijn naam, voornaam, e-mail en adres te vermelden:

Dienst Klantenrelaties

3 square fabelta

B - 1480 Tubize

TEL: 00 32 23 40 06 10 (maandag tot zaterdag van 9u tot 12u30)

België
Afhankelijk van de keuze die hij maakt bij het creëren of raadplegen van zijn account, kan de klant aanbiedingen ontvangen van Mondial Relay evenals van andere bedrijven van de groep of van partners zoals aangegeven bij het creëren van de account van de klant. Wenst de klant geen dergelijke aanbiedingen meer te ontvangen, dan kan hij daartoe gelijk wanneer een verzoek richten aan Mondial Relay.

10. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van deze webdienst voor online frankering is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik.
Alle merken, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, zowel visueel of auditief, die op de website van Mondial Relay worden gereproduceerd, zijn beschermd conform het auteursrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het imagorecht.
Ze zijn de volle eigendom van Mondial Relay of van haar partners.
Elke reproductie of afbeelding, volledig of gedeeltelijk, vormt een inbreuk van namaak waarvoor de dader burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.
Het is streng verboden een hypertekstlink te creëren naar de website van Mondial Relay, www.mondialrelay.be, door gebruik te maken van de zogenaamde techniek van ‘framing’ of ‘deep linking’.

11. KLACHT

Om de behandeling van klachten betreffende eender welke levering te behandelen, bevelen wij u aan om klacht in te dienen binnen een termijn van 15 dagen vanaf de ontvangst van het pakket door Mondial Relay.
De klacht moet aan de klantendienst worden gericht met behulp van het daartoe
voorziene formulier dat u vindt op de website www.mondialrelay.be/nl-be/uw-vragen/klachtenformulier/

 

12. TOEPASBAAR RECHT – TOEWIJZING VAN RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van geschil wordt er in eerste instantie een minnelijke oplossing gezocht. Elk geschil dat in rechte wordt ingeleid, wordt behandeld door de Belgische rechtbanken en is onderworpen aan het Belgische recht.

 

13. Ombudsdienst voor de postsector

U hebt uw klacht ingediend volgens de voorziene procedure, maar u bent niet tevreden over de afhandeling? Dan kan u uw klacht laten onderzoeken door of een bemiddeling vragen bij de Ombudsdienst voor de postsector. De Ombudsdienst voor de postsector is een federale beroepsinstantie, bevoegd voor de meeste activiteiten van bpost en de post- en pakjesactiviteiten van andere operatoren, actief op de belgische markt. U vindt deze dienst op:

 

Ombudsdienst voor de postsector

Koning Albert II-laan 8 bus 4

1000 Brussel

02 221 02 20 (NL)

02 221 02 30 (FR)

02 221 02 22 (D)

02 221 02 40 (fax)

[email protected]

www.omps.be

Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Password vergeten ?

U heeft geen rekening ?

Een rekening aanmaken
Veuillez patienter