ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 20/10/2022


MONDIAL RELAY is een expeditiebedrijf gespecialiseerd in het vervoer en de levering van pakketten aan particulieren via het netwerk van Afhaalpunten® in België en in Europa.

In deze voorwaarden worden de beginselen uiteengezet op basis waarvan MONDIAL RELAY de door de Klant bestelde vervoerdiensten verstrekt. Door gebruik te maken van de diensten van MONDIAL RELAY, gaat de Klant zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan hij geacht wordt kennis te hebben genomen ten laatste op het moment van afgifte van het pakket bij een Afhaalpunt. Deze voorwaarden zijn van toepassing ongeacht andersluidende bepalingen op de documenten van de Klant. Er kan enkel van worden afgeweken door een specifieke schriftelijke en ondertekende overeenkomst tussen de Klant en MONDIAL RELAY.

Deze voorwaarden prevaleren boven alle eerdere algemene voorwaarden van MONDIAL RELAY voor de diensten waarop ze van toepassing zijn.

1. TOEPASSELIJKHEID

In deze algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten vastgelegd van MONDIAL RELAY en de Klant (hierna samen de ‘Partijen’ genoemd) in het kader van de via de website www mondialrelay.be bestelde vervoerdiensten.

Een ‘Particuliere klant’ is elke natuurlijke persoon die geen handelaar is die een pakketvervoerdienst bestelt (de ‘Dienst’) en verklaart ten minste 18 jaar te zijn en bekwaam te zijn om een overeenkomst te sluiten. Een ‘Zakelijke klant’ is elke rechtspersoon, elk bedrijf of elke individuele ondernemer die in het kader van de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit een pakketvervoerdienst bestelt. Deze Algemene verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle aankoopvoorwaarden van een Zakelijke klant.

Bij alle bepalingen van deze voorwaarden die van toepassing zijn voor zowel Particuliere als Zakelijke klanten worden deze ‘de Klant’ genoemd.2. ONDERWERP VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Als expeditiebedrijf verbindt MONDIAL RELAY zich ertoe de pakketten te vervoeren vanaf het moment van inontvangstname tot aan de afgesproken bestemming via het traject, de procedure en de transporteurs van zijn keuze.

De Klant kan deze algemene verkoopvoorwaarden opslaan en/of afdrukken. Mondial Relay behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. In geval van wijzigingen worden de algemene verkoopvoorwaarden toegepast die golden op de dag van bestelling van de Klant.


3. VOORWAARDEN VOOR HET AANBIEDEN VAN PAKKETTEN

De Klant levert alle gegevens aan die nodig zijn om het pakket correct te vervoeren op de website www.mondialrelay.be of andere interfaces van MONDIAL RELAY. De Klant ontvangt gegevens om het pakket op internet te volgen vanaf het moment van inontvangstname tot aan de levering.

De Klant verbindt zich ertoe de volgende voorwaarden voor het aanbieden na te leven:
- Gewicht (inclusief verpakking en inhoud): De aangeboden pakketten mogen maximaal 30 kg wegen.
- Maximale afmetingen: De grootte (hoogte + lengte + breedte) van het pakket mag maximaal 150 cm zijn en de langste zijde mag maximaal 120 cm zijn.
- Minimale afmetingen: 20 cm x 10 cm
- De Klant verpakt het pakket, drukt het vervoeretiket af via de website van MONDIAL RELAY en brengt het aan op de grootste zijde van het pakket zodat het goed zichtbaar, leesbaar en bestand is tegen sorteermachines en overlaadmachines.
- Het pakket wordt afgegeven bij een van de Afhaalpunten® in België. De Klant heeft een maand de tijd vanaf de betaaldatum om zijn pakket af te geven bij een Afhaalpunt®. De Klant ontvangt gegevens om het pakket op internet te volgen vanaf het moment van inontvangstname van zijn pakket tot aan de levering ervan.

De door de Klant opgegeven gewichten worden gecontroleerd bij de ontvangst van de pakketten in de vestigingen van MONDIAL RELAY. MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor om fouten met betrekking tot het gewicht te corrigeren op basis van de metingen met regelmatig gecontroleerde weegapparatuur. In geval van afwijking wordt het tariefverschil doorberekend aan de Klant alsook een bedrag van € 15,- incl. btw aan administratiekosten.

Als het door de klant afgegeven pakket niet voldoet aan de voorwaarden (afwijkende afmetingen en/of verpakking en/of gewicht ...), wordt het door de Klant betaalde bedrag niet terugbetaald door MONDIAL RELAY, aangezien de diensten voor het in ontvangst nemen bij het Afhaalpunt® en voor het vervoer naar een vestiging van MONDIAL RELAY uitgevoerd zijn.

Pakketten die niet kunnen worden vervoerd naar hun eindbestemming blijven ter beschikking van de klant in een regionale vestiging van MONDIAL RELAY. Wij leveren niet op eilanden en in enclaves.4. BETALING VOOR DE DIENSTEN

De betaling voor de diensten gebeurt online met een creditcard (Visa, Mastercard) in beveiligde modus via de betaaldienst Paybox of via Paypal.

Prepaidaccount:
De Klant kan ervoor kiezen een tegoed te laden op zijn MONDIAL RELAY-account om te kunnen beschikken over een prepaidbedrag voor de geplande transacties. De Klant kiest het bedrag dat hij op zijn prepaidaccount wil laden. Het laden gebeurt met een creditcard of via Paypal; het tegoed op het account kan op elk moment gecontroleerd worden.

Via zijn klantenaccount kan de Klant op elk moment kosteloos om terugbetaling verzoeken van het tegoed op zijn prepaidaccount. De terugbetaling wordt onmiddellijk gedaan door MONDIAL RELAY op de creditcard van de Klant of via Paypal, afhankelijk van het door hem gebruikte betaalmiddel.

Eventuele bijdragen van MONDIAL RELAY in het kader van promotie- of marketingactiviteiten worden niet terugbetaald.


5. BEPERKINGEN VOOR HET AANNEMEN VAN PAKKETTEN

 

De Klant zal geen beroep doen op MONDIAL RELAY voor het regelen van het vervoer van ongeoorloofde en verboden goederen.

Verboden zijn verzendingen van goederen die onder de nationale, Europese en internationale regelgevingen inzake gevaarlijke goederen vallen (gevaarlijke stoffen die in het ADR – Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route – zijn ondergebracht in de gevarenklassen 1 tot 9) zoals, maar niet uitsluitend: explosieven, munitie, gassen, ontvlambare, radioactieve, giftige of corrosieve stoffen en alle voorwerpen die, van nature of door hun verwerking, een gevaar kunnen vormen voor de mens en zijn omgeving en de veiligheid van transportmiddelen, het milieu en voertuigen of de andere vervoerde pakketten kunnen beschadigen.

Verboden zijn verzendingen van verontreinigende goederen, artikelen die in strijd zijn met het arbeidsrecht en/of die van nature of door hun verwerking de medewerkers van MONDIAL RELAY kunnen verwonden of de uitrusting van MONDIAL RELAY kunnen beschadigen.

Voor internationale zendingen kunnen, naast de bovengenoemde voorwerpen, niet aangenomen worden:
- verzendingen waarvoor door MONDIAL RELAY een vergunning of speciale vervoer-, import of exportvergunning moet worden verkregen;
- verzendingen waarvoor het vervoeren, importeren of exporteren verboden is door een wet of regelgeving in het land van bestemming, meer bepaald maar niet uitsluitend bont, planten en bederfelijke voedingsmiddelen, psychotrope stoffen en beursverhandelbare effecten;
- verzendingen met een hogere aangegeven douanewaarde dan toegestaan.

Verder verbindt de Klant zich ertoe geen pakketten aan te bieden aan MONDIAL RELAY waarvan op de verpakking beledigingen, bedreigingen of andere teksten staan die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden of die schadelijk kunnen zijn voor het imago van MONDIAL RELAY.

Ook uitgesloten zijn onder meer maar niet uitsluitend juwelen, edelstenen, edelmetalen, waardepapieren, munten, deviezen, bankbiljetten, betaalmiddelen (creditcards, cheques, effecten aan toonder ...), aankoopbonnen, goederen onder geleide van een ATA-carnet waaronder tentoonstellingsartikelen, zendingen met menselijke assen of begrafenisrelikwieën, levende of dode dieren, wapens van de categorieën A-B-C-D ongeacht het geldende administratieve stelsel, verdovende middelen, kunstvoorwerpen, namaakproducten, publicaties of audiovisuele dragers die bij wet verboden zijn, waren die vervoerd moeten worden aan een gecontroleerde temperatuur alsook aanbestedingsdossiers, prekwalificatiedossiers en examenkopieën.

MONDIAL RELAY neemt geen zendingen aan op schepen, beurzen, congressen, tentoonstellingen, bij hotels, campings, postbussen en expediteurs noch bij bouwplaatsen of mobiele sites. MONDIAL RELAY kan echter beslissen om, na een haalbaarheidsonderzoek en/of kostenraming, dergelijke zendingen te accepteren op basis van een specifiek tarief.

De Klant verbindt zich ertoe MONDIAL RELAY op de hoogte te stellen van niet-waarneembare bijzonderheden van de goederen wanneer deze gevolgen kunnen hebben voor het verloop van het vervoer. Ingeval de Klant aan MONDIAL RELAY voorwerpen of documenten zou toevertrouwen die onder de bovenstaande beperkingen vallen, dan reizen deze op eigen risico en met kwijting van elke verantwoordelijkheid van MONDIAL RELAY. In geval van overtreding van de bovenstaande bepalingen, geeft de Klant toestemming aan MONDIAL RELAY om te beschikken over de pakketten op de manier die passend wordt geacht inclusief het staken van het vervoer ervan en zal hij aan MONDIAL RELAY alle kosten en alle hieruit voortvloeiende gevolgen voor laatstgenoemde van welk aard ook vergoeden. Verder verbindt de Klant zich ertoe om, ingeval hij aan MONDIAL RELAY aan accijnzen onderworpen goederen onder de regeling ‘accijns betaald’, onverminderd de bovenstaande beperkingen, toevertrouwt, de geldende wettelijke beperkingen in acht te nemen, met name inzake traceerbaarheid, om in voorkomend geval te kunnen aantonen dat hij deze rechten correct beheert, zodat MONDIAL RELAY hiervoor in geen geval kan worden vervolgd of gezocht.

Noch MONDIAL RELAY noch zijn onderaannemers zijn verplicht om te controleren of voor een pakket een vervoersuitsluiting geldt zoals hierboven vermeld. Desalniettemin behouden zij zich het recht voor elke zending, waarvan het vervoer aan hen is toevertrouwd, te openen en te inspecteren of te scannen met röntgenstralen. Indien redelijke vermoedens bestaan dat het een pakket betreft waarvoor een beperking geldt, dan behouden MONDIAL RELAY of zijn onderaannemers zich het recht voor om het vervoer ervan te weigeren.

Tot slot, wanneer voor de levering van de goederen luchtvervoer vereist is en overeenkomstig de regelgeving inzake de veiligheid in het luchtvervoer, verbindt de afzender zich ertoe om de geldende nationale voorschriften uit te voeren en na te leven. De Klant wordt op de hoogte gesteld van het feit dat alle pakketten die in vliegtuigen worden geladen onderworpen kunnen worden aan veiligheidscontroles, inclusief controles waarbij röntgenstralen gebruikt worden.6. PLICHTEN VAN DE KLANT

De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan derden en/of aan MONDIAL RELAY die mogelijkerwijs wordt veroorzaakt door het vervoer van een pakket waarvoor de bovenstaande beperkingen gelden.

De Klant is verantwoordelijk voor de benodigde informatie voor de levering van het pakket, meer bepaald de juiste gegevens van de ontvanger / afzender, het gewicht van het pakket, het Afhaalpunt® voor de bezorging en de afmetingen van het pakket.

De Klant moet een verpakking gebruiken die (1) dicht is zodat het onmogelijk is om bij de inhoud te komen zonder sporen na te laten, (2) stevig genoeg is om de inhoud te beschermen en (3) voldoet aan de eisen voor vervoer en industriële verwerking overeenkomstig de best practice-regels voor verpakking hierna: https://www.mondialrelay.fr/media/96860/mondial-relay-cahier-des-charges-homologation-emballages.pdf.

Bij gebreke hiervan wordt MONDIAL RELAY vrijgesteld van elke aansprakelijkheid en draagt de Klant als enige de risico's van het pakket.

MONDIAL RELAY behoudt zich het recht voor om de verwerking van een pakket op te schorten of te weigeren of om pakketten die niet voldoen aan de bovenstaande bepalingen te retourneren aan de Klant, zonder dat laatstgenoemde aanspraak kan maken op een terugbetaling of schadevergoeding. Het feit dat geen enkel voorbehoud gemaakt is door MONDIAL RELAY bij de inontvangstname van het pakket ontzegt MONDIAL RELAY niet van het recht om zich op een later tijdstip te beroepen op de niet-naleving van de bovenstaande bepalingen.

Anderzijds behoudt MONDIAL RELAY zich het recht voor om het account van elke Klant tijdelijk of definitief op te heffen, met name in geval van oneigenlijk gebruik van het account, inbreuk op deze algemene verkoopvoorwaarden of om veiligheidsredenen. MONDIAL RELAY zal de Klant hiervan op de hoogte stellen op een zelf gekozen manier en zal in voorkomend geval overgaan tot de terugbetaling van het tegoed op het prepaidaccount van de Klant overeenkomstig artikel 4.

7. ANNULERING

Zolang de Klant zijn pakket niet heeft afgegeven bij een Afhaalpunt® en binnen een termijn van maximaal 30 dagen vanaf de besteldatum, kan hij om annulering van het vervoer van zijn pakket verzoeken via zijn klantaccount. De Klant wordt dan automatisch terugbetaald.

8. HERROEPING

Het herroepingsrecht dat geldt voor overeenkomsten gesloten op afstand geldt niet voor de terbeschikkingstelling van vervoer (art. VI.73, 12° van het Wetboek van economisch recht).

9. VERVOERSTERMIJNEN

MONDIAL RELAY zal al het mogelijke doen om de pakketten te vervoeren binnen gemiddeld 3 werkdagen vanaf het moment van inontvangstname bij leveringen bij een Afhaalpunt® in België. Zo ook zal MONDIAL RELAY, bij internationale leveringen bij een Afhaalpunt® of aan huis (1ste keer aanbieden van het pakket), al het mogelijke doen om de pakketten te vervoeren binnen gemiddeld 3 tot 6 werkdagen afhankelijk van de bestemming.

10. LEVERINGSVOORWAARDEN

Bij het afgeven van het pakket bij een door de Klant gekozen Afhaalpunt®, neemt MONDIAL RELAY het pakket in ontvangst door de barcode op het door de Klant afgedrukte etiket te scannen. De Klant ontvangt een genummerd ontvangstticket als bewijs van afgifte. De Klant dient dit bewijs te bewaren tot het moment van levering van het pakket.

Het pakket wordt vervoerd naar het Afhaalpunt® van levering of naar het adres dat de Klant heeft opgegeven bij het bestellen op internet overeenkomstig de beschikbare opties per land van bestemming.

Levering bij een Afhaalpunt®
Afhankelijk van de door de Klant opgegeven informatie, wordt de ontvanger van het pakket per e-mail en/of sms op de hoogte gesteld van de bezorging van zijn pakket. Ingeval het pakket niet kan worden afgeleverd bij het Afhaalpunt® van bestemming, mag MONDIAL RELAY het afleveren bij het Afhaalpunt® dat het dichtst bij de plek van bestemming ligt en wordt de ontvanger hiervan op de hoogte gesteld. Hieruit kan geen enkele terugbetaling van de dienst of schadevergoeding voortvloeien.

Standaardaflevering:
Het pakket wordt afgegeven aan de ontvanger na overlegging van een identiteitsbewijs en na digitale ondertekening op de elektronische terminal bij het Afhaalpunt®. Deze handtekening op deze terminal en de reproductie ervan dienen als bewijs van levering van het pakket aan de ontvanger. De Partijen kennen aan deze handtekening een juridische waarde toe die gelijkwaardig is aan een handgeschreven handtekening. De pakketten worden afgegeven aan een vertegenwoordiger van de ontvanger na overlegging van een identiteitsbewijs van de vertegenwoordiger en een identiteitsbewijs van de ontvanger.

Beveiligde aflevering:
In bepaalde gevallen, afhankelijk van de door de Klant gekozen formule, doet MONDIAL RELAY aan de ontvanger van het pakket een zogenaamde elektronische pincode toekomen die de ontvanger of zijn vertegenwoordiger moet invoeren in de terminal bij het Afhaalpunt®. Dit stelt de ontvanger vrij van de verplichting zijn identiteitsbewijs te overleggen of de vertegenwoordiger van de verplichting zijn identiteitsbewijs en dat van de ontvanger te overleggen. De Klant erkent dat het invoeren van de juiste pincode geldt als vaststelling van de identiteit van de ontvanger.

Omgekeerd geldt dat als de ontvanger niet in staat is de juiste pincode in te voeren, het Afhaalpunt® niet kan overgaan tot het afgeven van het pakket, zelfs niet bij overlegging van een identiteitsbewijs van de ontvanger. De handtekening van de ontvanger of van zijn vertegenwoordiger op de terminal blijft verplicht.

Bewaar- en beschikbaarheidstermijn:
De pakketten blijven ten minste gedurende 7 kalenderdagen beschikbaar bij de Afhaalpunten®; deze termijn kan verlengd worden tot 14 kalenderdagen, afhankelijk van de belemmeringen voor de activiteit en de gekozen diensten.

Vanaf 1 november 2022, zal een unieke wachttijd van 8 dagen toegepast worden voor alle pakketten in Point Relais®(afhaalpunten) en/of lockers

Niet afgehaalde / door de ontvanger geweigerde pakketten
Pakketten die niet afgehaald zijn of die geweigerd zijn door de ontvanger aan het einde van beschikbaarheidstermijn worden teruggestuurd naar de Klant via het Afhaalpunt® van afgifte. In dit geval wordt de Klant op de hoogte gesteld via e-mail van de beschikbaarheid van zijn pakket bij het Afhaalpunt® van afgifte en blijft het pakket gedurende 10 kalenderdagen beschikbaar. Aan het einde van deze termijn van 10 dagen wordt het pakket verstuurd door het Afhaalpunt® van afgifte naar de Service van Mondial Relay, Square Fabelta, 3 – 1480 Tubeke. Het pakket blijft gedurende 1 maand ter beschikking van de Klant op dit adres. Het ophalen van het pakket is ten laste en op kosten van de Klant. Als deze maand verstreken is, kan MONDIAL RELAY vrij beschikken over het pakket.

Pakketten met afwijkende afmetingen en/of gewicht en/of verpakking
Alle pakketten die niet naar de eindbestemming kunnen worden vervoerd vanwege afwijkende afmetingen en/of verpakking en/of gewicht blijven ter beschikking van de Klant bij het Afhaalpunt® van afgifte. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail. Het pakket blijft gedurende 10 kalenderdagen ter beschikking van de Klant.

Aan het einde van deze termijn van 10 dagen wordt het pakket verstuurd door het Afhaalpunt® van afgifte naar de Service van Mondial Relay, Square Fabelta, 3 – 1480 Tubeke. Het pakket blijft gedurende 1 maand ter beschikking van de Klant op dit adres. Het ophalen van het pakket is ten laste en op kosten van de Klant. Als deze maand verstreken is, kan MONDIAL RELAY vrij beschikken over het pakket.

Thuisbezorging (internationaal)
Bij internationaal pakketvervoer kan de Klant kiezen voor thuisbezorging. De bestemmingszones en de verzendtarieven zijn te vinden op de website mondialrelay.be. Afhankelijk van de door de Klant opgegeven informatie, wordt de ontvanger van het pakket per e-mail en/of sms op de hoogte gesteld van de levering van zijn pakket.

De bezorging van het pakket gebeurt op het door de Klant opgegeven adres. MONDIAL RELAY kan de levering niet garanderen van pakketten waarvan het bezorgadres niet juist is en/of pakketten die de ontvanger weigert aan te nemen. In dit geval wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender via het Afhaalpunt® van afgifte.

11. VOLGEN VAN PAKKETTEN – KLACHTEN

De Klant bezorgt aan de ontvanger het nummer voor het volgen van het pakket. Het pakket kan worden gevolgd aan de hand van zijn nummer door hier te klikken.

Voor een betere afhandeling van klachten met betrekking tot het vervoer van een pakket, kan de Klant gebruik maken van een contactformulier op de pagina voor het volgen van pakketten. Wij adviseren de Klant om zich te melden binnen 15 kalenderdagen vanaf de inontvangstname van het pakket door MONDIAL RELAY.

Vervoerklachten worden binnen een termijn van maximaal 15 kalenderdagen vanaf ontvangst van de klacht afgehandeld door de diensten van MONDIAL RELAY. Bovendien kan Mondial Relay, in geval van een verloren pakket, de klant vragen om de inhoud van zijn pakket te specificeren om het onderzoek te vergemakkelijken, de klant kan dit aanvraag weigeren als hij dat wenst.

De klacht moet gericht worden aan de klantendienst met vermelding van het pakketnummer:
- via e-mail of per post voor Particuliere klanten naar
[email protected]
Mondial Relay
Klantendienst
Square Fabelta 3
1480 Tubize
- via de Connect-interface voor Zakelijke klanten

 

12. AANSPRAKELIJKHEID VAN MONDIAL RELAY / VRIJWARING

MONDIAL RELAY kan aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies van het pakket of van vastgestelde beschadiging. Er bestaat geen aansprakelijkheid in onder meer de volgende gevallen:
- bij nalatigheid of een fout van de Klant en/of de ontvanger (onjuiste gegevens van de afzender of ontvanger, valse verklaringen ...);
- in geval van overmacht (niet te voorziene, onstuitbare en van buitenaf afkomstige gebeurtenissen);
- bij omstandigheden waarop MONDIAL RELAY geen invloed heeft,
- bij een eigen gebrek van het voorwerp;
- bij niet-naleving van de plichten door de Klant met betrekking tot de beperkingen voor het aannemen van pakketten, de voorwaarden voor het aanbieden van pakketten,
- bij niet-naleving van de best practice-regels voor verpakking (https://www.mondialrelay.fr/media/96860/mondial-relay-cahier-des-charges-homologation-emballages.pdf ), met name voor breekbare voorwerpen (vaatwerk, serviesgoed, flessen, glaswerk ...).

In geval van verlies van het pakket of van vastgestelde beschadiging, zal MONDIAL RELAY aan de Klant een forfaitaire schadevergoeding betalen van € 25,- incl. btw per pakket (inclusief verzendkosten). Deze schadevergoeding wordt toegekend mits de voorwaarden voor het aanbieden van pakketten, de beperkingen voor het aannemen van pakketten en de best practice-regels voor verpakking nageleefd zijn.

MONDIAL RELAY biedt aan de Klant 5 optionele verzekeringsniveaus aan (N1 tot N5) waarbij een forfaitaire schadevergoeding tot € 500,- mogelijk is (zie de website).

De Klant kan er op basis van de waarde van het pakket voor kiezen zijn pakket al dan niet te verzekeren voor een hogere schadevergoeding door het gewenste verzekeringsniveau toe te voegen.

Deze aanvullende verzekering dekt het verlies van het pakket tijdens het vervoer of de vastgestelde beschadiging bij afgifte van het pakket aan de ontvanger ten belope van het schadevergoedingsbedrag van het gekozen niveau (inclusief verzendkosten). De schadevergoeding wordt toegekend mits de voorwaarden voor het aanbieden van pakketten, de beperkingen voor het aannemen van pakketten en de best practice-regels voor verpakking nageleefd zijn.

Het pakket wordt door MONDIAL RELAY beschadigd of verloren verklaard binnen een termijn van 21 kalenderdagen vanaf ontvangst van de klacht van de Klant.

Klachten over een beschadiging of een levering kunnen niet in aanmerking worden genomen na een termijn van 3 dagen na de leveringsbevestiging door het centrale computersysteem van MONDIAL RELAY of de in de voorgaande paragraaf bedoelde verklaring.

MONDIAL RELAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of immateriële schade zoals het verlies van een kans, gederfde winst enzovoort ten gevolge van het verlies, de beschadiging of de vertraging van de levering van het pakket.

 

13. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIEBELEID

Als u ervoor gekozen heeft om uw pakket af te laten leveren bij een Afhaalpunt® zonder dat u klant bent bij Mondial Relay, dan vindt u op de onderstaande pagina uitleg over hoe en waarom Mondial Relay uw persoonsgegevens verwerkt die doorgegeven zijn door het bedrijf waarbij u een bestelling geplaatst heeft of door het handelsplatform voor particulieren waarop u besteld heeft.

 

I) PERSOONSGEGEVENS

1) ALGEMEEN

a) Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf MONDIAL RELAY, met maatschappelijke zetel te 1 avenue de l'horizon, 59650 Villeneuve-d'Ascq - FRANCE, verbindt zich ertoe om als Verwerkingsverantwoordelijke de persoonlijke levenssfeer van de personen die zijn website gebruiken, alsook de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens (hierna de ‘Persoonsgegevens’ genoemd) te beschermen.

 

b) Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens omvatten uw naam, telefoonnummer en adres. Hiertoe behoren niet de statistische gegevens die wij verzamelen bij uw bezoek aan onze website en die niet rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met uw persoon.

 

c) Registratie van Persoonsgegevens bij het aanmaken van een account

De verzamelde gegevens (waaronder: naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van uw bestellingen van diensten, de verzending van pakketten en onze commerciële relatie.

Uw door Mondial Relay verwerkte persoonsgegevens voor de inontvangstname, het vervoer en de levering van uw pakket zijn doorgegeven door het bedrijf op de site waarop u besteld heeft. Ze worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt in het kader van de uitvoering van de transportovereenkomst.
Als u klant wilt worden bij Mondial Relay, dan kunt u op onze website een met een wachtwoord beveiligd klantaccount aanmaken. Dit account biedt u altijd toegang tot de Persoonsgegevens die we hebben geregistreerd en die u toelaten te betalen voor de verzending van een pakket en uw verzending te volgen. Tevens kunt u de in uw klantaccount geregistreerde gegevens beheren (ze wijzigen, corrigeren, verwijderen) en de gegeven toestemmingen instellen. Velden die worden voorafgegaan of gevolgd door het symbool * moeten verplicht worden ingevuld. Als deze informatie niet wordt ingevoerd, wordt de bestelling geweigerd. Deze gegevens worden geregistreerd, aangezien dit aan MONDIAL RELAY bij wet toegestaan is op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de zogenaamde ‘rechtsgrond’.

2) DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN BESTEMMELINGEN VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Bij de verwerking van uw bestelling doen wij een beroep op verschillende dienstverleners, die instaan voor de volgende diensten:

a) Callcenter- en digitale diensten

Om hoogwaardige diensten te verlenen aan onze klanten, werken wij samen met het bedrijf MEZZO, dienstverlener op het gebied van klantrelatiebeheer, die voor het verwerken van uw bestellingen en het afhandelen van de vragen en in voorkomend geval de klachten van klanten, toegang kan hebben tot de volgende gegevens: voornaam, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelgeschiedenis. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of op basis van de toestemming zoals in art. 6, lid 1, punt a) van deze verordening als de persoon geen klant is. De gegevens kunnen worden verwerkt door onze leverancier in België voor het beheer van uw oproep. Er is een overeenkomst tussen de gegevensexporteur en -importeur om de veiligheid, vertrouwelijkheid en bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

b) Transport- en logistieke diensten

Voor de verwerking van de leveringen verstrekken wij aan klantenbedrijven en onderaannemers gegevens waarmee zij de leveringen kunnen beheren en opvolgen en ook de commerciële relatie kunnen beheren. Voor de levering van de bestelde goederen kunnen aan deze transportbedrijven de volgende gegevens worden doorgezonden: voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

c) Pakketafgifte- en -innamebedrijven

MONDIAL RELAY beschikt over een uitgebreid openbaar netwerk, bestemd voor e-consumenten, om pakketten op te halen en af te geven. Aan de bedrijven die de pakketten afgeven en aannemen (‘Afhaalpunten’) kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven: voornaam, naam en adres. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

d) Commerciële spellen en acties

Mondial Relay organiseert op de sociale netwerken of op de website www.mondialrelay.be spellen en acties met te winnen prijzen. Wij grijpen deze gelegenheid aan om u uit te nodigen u aan te melden voor onze nieuwsbrief. U bent echter niet verplicht hiermee akkoord te gaan om te kunnen deelnemen. In voorkomend geval gebruiken wij uw gegevens om u mee te delen dat u gewonnen heeft en u de prijs toe te sturen. Afhankelijk van het spel en of u een prijs wint, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derden die instaan voor de levering of de personalisering van de prijs. In het deelnameformulier van het spel / de wedstrijd informeren wij u over het doel van het verzamelen van uw gegevens en over uw rechten. De gegevensverwerking ten behoeve van het spel / de wedstrijd wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden om u e-mails met reclame te sturen gebeurt op basis van uw toestemming zoals in art. 6, lid 1, punt a) en art. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

3) SOCIALE MEDIA EN NETWERKEN


Wij gebruiken verschillende sociale netwerken en media om ons bedrijf doelgericht te promoten. In dit verband is Mondial Relay slechts een gebruiker van deze platforms. Gelieve het privacybeleid te raadplegen van deze sociale netwerken om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name de reclamedoeleinden, van de navigatiegegevens die mogelijkerwijs verzameld worden. Dit privacybeleid moet u in gelegenheid stellen uw keuzes bekend te maken bij deze sociale netwerken.

 

II) BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Als u als ontvanger van een pakket, verzonden door een bedrijf waarbij u een bestelling heeft geplaatst, heeft gekozen voor een levering in een Afhaalpunt, worden uw gegevens ten hoogste gedurende 6 maanden bewaard na het verzendingsverzoek van het pakket. De volggegevens van een pakket worden bewaard gedurende 6 maanden na het verzendingsverzoek van het pakket. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen, of na uw eventuele verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen deze persoonsgegevens echter tussentijds worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (zoals de verplichting om facturen tien (10) jaar lang te bewaren in overeenstemming met artikel L.123-22 van het wetboek van koophandel). Bij een geschil kunnen de bovengenoemde persoonsgegevens, alsook alle gegevens, documenten en stukken die deze gegevens bevatten en die mogelijke verdachte feiten kunnen bewijzen of kunnen leiden tot de identificatie van beschuldigden, slachtoffers, getuigen of hulpofficieren van justitie, worden bewaard voor de duur van de procedure, ook als deze duur de bovengenoemde termijnen overschrijdt.

 

III) BEVEILIGING

Wij doen ons uiterste best om alle mogelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwijdering, tegen wijzigingen of tegen verlies en tegen ongeoorloofde overdracht of ongeoorloofde toegang. Onze werknemers zijn gehouden aan het beroepsgeheim, verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en worden regelmatig getraind in gegevensbescherming.

IV) UW RECHTEN ALS BETROKKENE

In overeenstemming met Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt u over een toegangsrecht tot de persoonsgegevens die wij verwerken. U hebt het recht om te vragen de persoonsgegevens te verwijderen die op u betrekking hebben en die wij bewaren, tenzij de wet u verbiedt om van dit recht gebruik te maken. Ook hebt u het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren en/of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. In bepaalde gevallen hebt u overigens het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat wij u de gegevens bezorgen die u ons hebt verstrekt en die wij hebben verwerkt op basis van uw toestemming of waarvan de verwerking noodzakelijk was voor het sluiten of uitvoeren van een contract, in een formaat dat voor u of voor een door u aangeduide derde toegankelijk is (recht op overdraagbaarheid van de gegevens). Daarnaast beschikt u over het recht om te bepalen hoe uw gegevens moeten worden verwerkt bij uw overlijden.
Tot slot beschikt u over het recht om zich voor een wettige reden te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als deze plaatsvindt op basis van het wettelijke belang van MONDIAL RELAY, zoals voorzien in artikel 6 (1) f van de Europese Verordening. Ook beschikt u over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld op basis van uw toestemming, zoals voorzien in artikel 6 (1) a van de Europese Verordening. U kunt uw toestemming dus altijd intrekken zonder dat dit de verwerking in het gedrang brengt die hiervoor op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt al uw rechten uitoefenen door te schrijven naar: MONDIAL RELAY - 1 avenue de l'horizon, 59650 Villeneuve-d'Ascq, of via e-mail naar [email protected] Bij twijfel over de oorsprong van het verzoek en in uw belang behoudt Mondial Relay zich het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen.

Onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) zal u binnen een maand antwoorden als uw vraag betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat vragen met betrekking tot het volgen van pakketten, klachten enzovoort niet behandeld kunnen worden door onze DPO.

Voor dergelijke vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Mondial Relay op het volgende adres [email protected] zodat uw vraag beantwoord kan worden. Wij danken u voor uw begrip.
Als u telefonisch contact opneemt met onze dienst Klantenrelaties, dan heeft de adviseur op basis van uw telefoonnummer rechtstreeks toegang tot uw persoonlijke dossier. De dossier verschijnt tijdelijk op zijn werkstation. Het is mogelijk dat uw oproep wordt opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Als u dit niet wenst, gelieve ons dat mee te delen.
Ons merk, MONDIAL RELAY, en onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u opmerkingen heeft of als wij helaas niet hebben voldaan aan uw verwachtingen, schrijf dan naar onze functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende adres:
MONDIAL RELAY - Direction Juridique

243/245 Rue Jean Jaurès

59650 VILLENEUVE D’ASCQ - FRANCE

Daarenboven kunt u op elk moment een klacht indienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) op het adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Of door naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ te gaan.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van deze internetdienst voor online frankeren is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik.

Alle content (teksten, opmerkingen, afbeeldingen, geluiden, foto's, gegevens, tekeningen, bewegende beelden met of zonder geluid, video's, illustraties, graphics, merken, logo's, audiovisuele media enz.) op de website van MONDIAL RELAY alsook het ontwerp, de vormgeving, de databases en de gebruikte software op deze website zijn exclusief eigendom van MONDIAL RELAY of zijn partners en/of worden gebruikt onder licentie van derden. Deze content is beschermd door de geldende voorschriften betreffende de bescherming van het auteursrecht en met name het Wetboek van economisch recht.

Het is verboden welk element dan ook van de content van de website van MONDIAL RELAY te reproduceren, openbaar te communiceren, ter beschikking te stellen aan het publiek, te verhuren en uit te lenen, openbaar uit te voeren, zelfs gedeeltelijk, en te verspreiden zonder de toestemming van MONDIAL RELAY of, in voorkomend geval, van de houder van de intellectuele eigendomsrechten. Elke inbreuk heeft sancties tot gevolg zoals voorzien in het Belgische Wetboek van economisch recht of, in voorkomend geval, elke andere toepasselijke bepaling, met name van de Franse wet.

Het plaatsen van een hyperlink naar de website www.mondialrelay.be/nl-be/ met behulp van de zogenaamde techniek ‘framing’ of ‘deep linking’ is ten strengste verboden.

15. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLENBESLECHTING

In geval van een geschil wordt eerst naar een minnelijke schikking gezocht alvorens een beroep in rechte wordt ingesteld. In geval van dergelijk beroep dient dit uitsluitend te worden ingesteld bij de Franstalige rechterlijke instanties te Brussel, die het Belgische recht toepassen. Laatstgenoemde behoudt zich echter het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de klant bij de bevoegde rechtbank overeenkomstig de regels van het algemeen recht inzake territoriale bevoegdheid.

Overeenkomstig de bepalingen van de Code de la consommation (Frans Wetboek van consumentenrecht) met betrekking tot de minnelijke schikking van geschillen, aanvaardt MONDIAL RELAY de diensten van de e-commercebemiddelaar van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) met de volgende contactgegevens: 60 Rue La Boétie – 75008 Parijs - FRANCE – http://www.mediateurfevad.fr.

Na eerdere schriftelijke benadering door de Particuliere klant van MONDIAL RELAY, kan een beroep worden gedaan op de diensten van de bemiddelaar voor consumentengeschillen waarvoor niet tot een schikking is gekomen. Voor meer informatie kunt u ook de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/ raadplegen.

16. DIVERSE BEPALINGEN

In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, dan worden deze als niet geschreven beschouwd maar blijven de andere bepalingen van toepassing.

17. GEGEVENS

Vennootschap naar Frans recht Mondial Relay
Met maatschappelijke zetel in de Avenue de l'horizon 1 te 59650 Villeneuve-d'Ascq, Frankrijk
Met Belgisch bijkantoor in de Square Fabelta,3 te 1480 Tubeke
Ingeschreven in het handels - en vennootschapsregister van Roubaix-Tourcoing onder nummer: 385.218.631
KBO-nummer: 897.708.175
Btw-nummer: 0897.708.175

 

Geschiedenis van algemene verkoopvoorwaarden
Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Wachtwoord vergeten ?

Veuillez patienter