PRIVACYBELEID

WEBSITE & APPLICATIE

 

Datum recentste update : 14 avril 2023

 

Het onderhavige privacybeleid (hierna het “Privacybeleid” genoemd) beschrijft de praktijken inzake vertrouwelijkheid en veiligheid die Mondial Relay hanteert bij de inzameling, het gebruik en het delen van persoonsgegevens die u mogelijk verstrekt via onze website (“Website”) en/of de eraan verbonden mobiele applicatie (“Applicatie”).

 

Ter wille van de duidelijkheid worden de Website en de Applicatie hierna gezamenlijk de “Communicatiekanalen” genoemd.

 

Als verantwoordelijke voor de verwerking hecht Mondial Relay bijzonder veel belang aan de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die het inzamelt, en verbindt het zich ertoe om de reglementering na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens, met name Algemene Verordening (EU) nr. 2016/679 inzake de Bescherming van persoonsgegevens (de zogenaamde “GDPR”).

 

1. Op wie heeft dit Privacybeleid betrekking?

Dit Privacybeleid is gericht op de volgende categorieën van personen:

 • De “Verzenders”:
  • elke rechtstreekse klant die gebruikmaakt van de diensten en aanbiedingen die Mondial Relay via zijn Communicatiekanalen voorstelt (de “Rechtstreekse verzender”) of
  • eenieder die via een rechtstreekse klant van Mondial Relay (met name via de platformen Vinted, Leboncoin, enz.) een pakje verzendt.
 • De “Ontvangers”: eenieder die een pakje ontvangt waarvan de verzending aan Mondial Relay werd toevertrouwd.
 • De “Bezoekers”: eenieder die onze Communicatiekanalen bezoekt en gebruikt.

 

2. Welke persoonsgegevens zamelen wij in?

Mondial Relay verbindt zich ertoe om uitsluitend die gegevens in te zamelen die strikt noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen verstrekken en bedoeld zijn voor het gebruik waarover u werd geïnformeerd.

 

Als u de Communicatiekanalen gebruikt, is het mogelijk dat Mondial Relay met name de onderstaande informatie over u inzamelt en verwerkt:

 • Identificatiegegevens: voor particulieren zijn deze gegevens: aanspreking, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum; voor professionals: naam van de vennootschap, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer, SIRET- en SIREN-nummer.
 • Gegevens die noodzakelijk zijn om de pakjes te kunnen verzenden: volgnummer pakje, staat en situatie van het pakje.
 • Bankgegevens: bedrag van de bestelling, betaalwijze en bankgegevens.
 • Locatiegegevens: geografische informatie voor het zoeken van Afhaalpunten® of Pakketautomaten en geolokalisatie.
 • Gegevens afkomstig van videocameratoezicht: beelden afkomstig van camera’s voor videocameratoezicht die omwille van de veiligheid van de goederen en personen in de buurt van de Pakketautomaten worden geïnstalleerd.

N.B.: gegevens die afkomstig zijn van videocameratoezicht, worden niet aan de gegevens van uw account gelinkt.

 • Authenticatiegegevens voor de accounts van de Communicatiekanalen: deze gegevens zijn uw identificatiemiddelen en password om in te loggen.
 • Inloggegevens in verband met het gebruik dat u van de Communicatiekanalen maakt: wij zamelen surfgegevens in waarmee uw bevoorrechte terminal geïdentificeerd kan worden (computer, telefoon, tablet). In dat geval kunnen we het IP-adres van uw terminal verwerken, alsook het door u gebruikte browsertype en besturingssysteem, de identiteit van uw internetprovider, het aantal geraadpleegde pagina’s, de tijd die u op elk van deze pagina’s doorbrengt, enz. Deze gegevens worden gebruikt om, enerzijds, een goede werking van onze Communicatiekanalen, met name hun prestatie en veiligheid, te waarborgen en, anderzijds, de bezoekersaantallen te analyseren, binnen de limieten en volgens de voorwaarden die in dit Privacybeleid worden bepaald.

3. Met welke middelen zamelen we uw persoonsgegevens in?

Mondial Relay kan sommige van uw persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtstreeks inzamelen en andere passief inzamelen als u op onze Communicatiekanalen surft.

Rechtstreekse inzameling

Mondial Relay zamelt rechtstreeks gegevens bij u in als u deze informatie verstrekt via onze Communicatiekanalen. Dat is meer bepaald het geval wanneer u een account aanmaakt, contact met ons opneemt of een formulier invult.

Sommige gegevens moeten absoluut ingevuld worden (dit wordt aangegeven door middel van een sterretje of een vergelijkbaar middel). Indien u de verplichte gegevens niet invult, kunt u geen gebruikmaken van de diensten en aanbiedingen van Mondial Relay.

Facultatieve gegevens zijn bedoeld om u beter te leren kennen en om u andere diensten en/of aanbiedingen voor te stellen. Ook als u de facultatieve gegevens niet invult, kunt u van de diensten en aanbiedingen van Mondial Relay gebruikmaken, maar sommige modaliteiten op het vlak van personalisering zijn dan niet beschikbaar.

U dient erover te waken dat de gegevens die u aan ons doorgeeft, correct, volledig en up-to-date zijn. Indien u onjuiste, foute of onvolledige gegevens doorgeeft, is het mogelijk dat een pakje te laat of niet aankomt. We verzoeken u om ons op de hoogte te brengen wanneer tijdens onze samenwerking persoonsgegevens gewijzigd zijn.

Onrechtstreekse inzameling

Mondial Relay zamelt onrechtstreeks gegevens over u in als wij ze via een externe derde ontvangen (bijvoorbeeld de Verzenders). Deze derde is dan verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt ze in het kader van uw relatie met hem (bijvoorbeeld om een online aankoop mogelijk te maken); deze derde verstrekt ze dan aan ons, opdat wij de pakjes kunnen verzenden. In dat geval is Mondial Relay niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de derden met wie u eerder een onafhankelijke relatie bent aangegaan. Mondial Relay is echter wel verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de door deze derden ingezamelde gegevens die worden overgemaakt voor de uitvoering van de commerciële prestaties waardoor Mondial Relay aan deze derden gelinkt is en die het vervoer van de pakjes mogelijk moet maken.

Passieve inzameling

Gegevens in verband met het gebruik dat u van onze Communicatiekanalen maakt, worden automatisch ingezameld als u door middel van de functies ervan interacties aangaat. In dat verband gebruiken wij “cookies” om over de gebruikers informatie in te zamelen. Voor meer informatie over het cookiebeleid van Mondial Relay, klik hier

 

4. Waarom, hoe en hoelang gebruiken wij uw persoonsgegevens ?

Mondial Relay heeft niet het recht om zonder geldige wettelijke basis uw persoonsgegevens in te zamelen, te verwerken, te gebruiken of op te slaan. Deze legitimiteit heeft betrekking op de onderstaande gevallen:

 • Toestemming: als u ons toestemming geeft, verwerken wij uw persoonsgegevens voor die specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt gegeven. Bovendien kunt u op om het even welk ogenblik uw toestemming weer intrekken.
 • De dienst uitvoeren (overeenkomst): als wij diensten en aanbiedingen ter beschikking stellen, gebruiken wij uw persoonsgegevens die nodig zijn om een met u afgesloten overeenkomst (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) te kunnen uitvoeren en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien, te kunnen nakomen.
 • Gerechtvaardigd belang: dit dekt de verwerking voor doeleinden zoals de werking van onze klantenservice, de verbetering of verdere ontwikkeling van de diensten en aanbiedingen van Mondial Relay, maar ook de veiligheid, met name ter preventie van fraude.
 • Wettelijke verplichting: telkens wanneer het noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken opdat we onze wettelijke verplichtingen kunnen nakomen.

 

Uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt voor de hierna in detail weergegeven doeleinden en (wettelijke) grondslagen en ze worden bewaard voor de duur die nodig is om de verschillende nagestreefde doeleinden te behalen. Hoelang de gegevens bewaard worden, hangt van de diensten in kwestie af. Mondial Relay bewaart uw persoonsgegevens voor een beperkte periode, namelijk zolang dit voor het doeleinde van de verwerking gerechtvaardigd is, teneinde de bewaringsduur tot het strikte minimum te beperken.

 

De onderstaande tabellen geven per categorie van betrokken personen een overzicht van Mondial Relay’s beleid aangaande de doeleinden en wettelijke grondslagen van de verwerking van de persoonsgegevens : 

 

Als u een Verzender bent 

Doeleinden

Diensten

Wettelijke grondslagen

De gebruikersaccount beheren

De gebruikersaccount aanmaken en beheren

De dienst uitvoeren (overeenkomst)

Authenticeren wanneer toegang wordt verschaft tot uw account, en de accounts beveiligen

Gerechtvaardigd belang

De details en het historisch overzicht van uw verzendingen van pakjes ter beschikking stellen

De dienst uitvoeren (overeenkomst)

Een historisch overzicht van de verzendingen van (gestuurde of ontvangen) pakjes ter beschikking stellen die dateren van vóór de Applicatie werd gedownload

Toestemming

De verzendingen van pakjes beheren

Informatie verschaffen over de opvolging, vorderingsstaat en de verschillende stappen van het vervoer van het pakje

Gerechtvaardigd belang

Melden dat een pakje is aangekomen in een Afhaalpunt® en/of Pakketautomaat

De klantenservice beheren

Telefoongesprekken in het kader van oproepen met de klantenservice beluisteren en (niet automatisch) opnemen

De klantenrelatie en het callcenter beheren en contactaanvragen gericht aan Mondial Relay beantwoorden

Bij de klantenservice ingediende klachten (geschillen en schade) beheren, tevredenheidsonderzoeken houden, lijsten van niet-bezorgde voorwerpen en gezochte voorwerpen met elkaar vergelijken, de ombudsman inschakelen

De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door een steekproef van contacten met klanten tijdens inkomende en uitgaande telefoongesprekken te beoordelen

De nieuwsbrief beheren

De nieuwsbrief beheren door berichten via elektronische weg te versturen

Toestemming

Marktonderzoek

Marketingoperaties verrichten door middel van reclamebood­schap­pen, wedstrijden, sponsoring, opiniepeilingen, getrouwheidsacties en alle andere promotieacties

Profileren voor reclamedoeleinden om de communicatie en reclame te personaliseren op basis van uw interactie met Mondial Relay en de analyse van uw gedrag, met name het historisch overzicht van verzendingen en de navigatie

De prestaties analyseren

Statistieken en marketinganalyses opstellen om te begrijpen hoe de diensten en aanbiedingen van Mondial Relay gebruikt worden, de kwaliteit van de dienstverlening meten, de klantervaring verbeteren en nagaan in welke mate de promotieacties effect hebben

Gerechtvaardigd belang

Toestemming voor via cookies ingezamelde gegevens

De Communicatiekanalen optimaliseren

Van de Communicatiekanalen statistieken en analyses opmaken om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen

Gerechtvaardigd belang

De Communicatiekanalen en sociale netwerken aanpassen zodat een correcte weergave gegarandeerd is en het surfen steeds vlot en veilig verloopt

Aanvragen inzake uitoefening van rechten beheren

Aanvragen beheren die Ontvangers en/of Verzenders indienen in het kader van de uitoefening van hun rechten betreffende hun persoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Conformiteit met wetten en reglementen

Van kracht zijnde wettelijke en reglementaire verplichtingen en verplichtingen inzake conformiteit in acht nemen, meer bepaald de bij wet vereiste rapporten opstellen of ingaan op elk ander verzoek van een gerechtelijke overheid

Het videocamera­toezicht voor de Pakketautomaten beheren

De veiligheid van de gebruikers van de Pakketautomaten en van de goederen waarborgen

Gerechtvaardigd belang

Klachten aangaande de opvolging van de pakjes in de Pakketautomaten beheren en behandelen

Als u een Rechtstreeks Verzender bent, verricht Mondial Relay tevens de onderstaande verwerkingen:

De verkoop van diensten en aanbiedingen van Mondial Relay beheren

Uw aankopen van diensten en aanbiedingen via de website beheren

De dienst uitvoeren (overeenkomst)

Beveiligde betalingsdienst voor de aankoop van diensten en aanbiedingen van Mondial Relay via de website

Verzendingsetiketten beheren

Verzendingsetiketten opmaken en versturen via de website

De verzendingen van pakjes beheren

Op basis van een adres of een geolokalisatie het Afhaalpunt® en/of de Pakketautomaat van bestemming kiezen en/of zoeken

Toestemming

De verzending beheren, alsook de aanvragen voor tenlasteneming van pakjes die naar de Ontvangers gestuurd moeten worden, en de retours naar Verzenders, met name wanneer een pakje niet afgehaald wordt

De dienst uitvoeren (overeenkomst)

Geschillen behandelen

Wanbetalingen, klachten en geschillen beheren

Gerechtvaardigd belang

Als u een Ontvanger bent

Doeleinden

Diensten

Wettelijke grondslagen

De verzendingen van pakjes beheren

Op basis van een adres of een geolokalisatie het Afhaalpunt® en/of de Pakketautomaat van bestemming kiezen en/of zoeken

Toestemming

Via elektronische weg een QR-code en/of code voor de afhaling van een pakje versturen

De dienst uitvoeren (overeenkomst)

De verzendingen van pakjes beheren

Informatie verschaffen over de opvolging, vorderingsstaat en de verschillende stappen van het vervoer van het pakje

Gerechtvaardigd belang

Melden dat een pakje is aangekomen in een Afhaalpunt® en/of Pakketautomaat

De klantenservice beheren

Telefoongesprekken in het kader van oproepen met de klantenservice beluisteren en (niet automatisch) opnemen

De klantenrelatie en het callcenter beheren en contactaanvragen gericht aan Mondial Relay beantwoorden

Bij de klantenservice ingediende klachten (geschillen en schade) beheren, tevredenheidsonderzoeken houden, lijsten van niet-bezorgde voorwerpen en gezochte voorwerpen met elkaar vergelijken, de ombudsman inschakelen

De kwaliteit van de dienstverlening verbeteren door een steekproef van contacten met klanten tijdens inkomende en uitgaande telefoongesprekken te beoordelen

Profileren voor reclamedoeleinden om de communicatie en reclame te personaliseren op basis van uw interactie met Mondial Relay en de analyse van uw gedrag, met name het historisch overzicht van verzendingen en de navigatie

De prestaties analyseren

Statistieken en marketinganalyses opstellen om te begrijpen hoe de diensten en aanbiedingen van Mondial Relay gebruikt worden, de kwaliteit van de dienstverlening meten, de klantervaring verbeteren en nagaan in welke mate de promotieacties effect hebben

Gerechtvaardigd belang

Toestemming voor de via cookies ingezamelde gegevens

De Communicatiekanalen optimaliseren

Van de Communicatiekanalen statistieken en analyses opmaken om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen

Gerechtvaardigd belang

De Communicatiekanalen en sociale netwerken aanpassen zodat een correcte weergave gegarandeerd is en het surfen steeds vlot en veilig verloopt

Aanvragen inzake uitoefening van rechten beheren

Aanvragen beheren die Ontvangers en/of Verzenders indienen in het kader van de uitoefening van hun rechten betreffende hun persoonsgegevens

Wettelijke verplichting

Conformiteit met wetten en reglementen

Van kracht zijnde wettelijke en reglementaire verplichtingen en verplichtingen inzake conformiteit in acht nemen, meer bepaald de bij wet vereiste rapporten opstellen of ingaan op elk ander verzoek van een gerechtelijke overheid

Het videocamera­toezicht voor de Pakketautomaten beheren

De veiligheid van de gebruikers van de Pakketautomaten en van de goederen waarborgen

Gerechtvaardigd belang

Klachten aangaande de opvolging van de pakjes in de Pakketautomaten beheren en behandelen

Indien u een account hebt aangemaakt, verricht Mondial Relay tevens de volgende verwerkingen:

De gebruikersaccount beheren

De gebruikersaccount aanmaken en beheren

De dienst uitvoeren (overeenkomst)

De details en het historisch overzicht van uw verzendingen van pakjes ter beschikking stellen

Authenticeren wanneer toegang wordt verschaft tot uw account, en de accounts beveiligen

Gerechtvaardigd belang

Een historisch overzicht van de verzendingen van (gestuurde of ontvangen) pakjes ter beschikking stellen die dateren van vóór de Applicatie werd gedownload

Toestemming

De nieuwsbrief beheren

De nieuwsbrief beheren door berichten via elektronische weg te versturen

Marktonderzoek

Marketingoperaties verrichten door middel van reclamebood­schap­pen, wedstrijden, sponsoring, opiniepeilingen, getrouwheids­acties en alle andere promotieacties

Profileren voor reclamedoeleinden om de communicatie en reclame te personaliseren op basis van uw interactie met Mondial Relay en de analyse van uw gedrag, met name het historisch overzicht van verzendingen en de navigatie

Als u een Bezoeker bent

Doeleinden

Diensten

Wettelijke grondslagen

De prestaties analyseren

Statistieken en marketinganalyses opmaken om te begrijpen hoe de Communicatiekanalen gebruikt worden, en om de klantervaring te verbeteren

Gerechtvaardigd belang

Toestemming voor de via cookies ingezamelde gegevens

De Communicatiekanalen optimaliseren

Van de Communicatiekanalen statistieken en analyses opmaken om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te beoordelen

Gerechtvaardigd belang

De Communicatiekanalen en sociale netwerken aanpassen zodat een correcte weergave gegarandeerd is en het surfen steeds vlot en veilig verloopt

Aanvragen inzake uitoefening van rechten beheren

Verzoeken in het kader van de uitoefening van uw rechten aangaande uw persoonsgegevens beheren

Wettelijke verplichting

Conformiteit met wetten en reglementen

Van kracht zijnde wettelijke en reglementaire verplichtingen en verplichtingen inzake conformiteit in acht nemen, meer bepaald de bij wet vereiste rapporten opstellen of ingaan op elk ander verzoek van een gerechtelijke overheid

5. Aan wie worden uw persoonsgegevens meegedeeld?

Mondial Relay verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en zich te houden aan alle wettelijke vereisten aangaande het delen en verspreiden van uw gegevens. Uit principe kunnen alleen die personen en instellingen dit doen die toegang moeten kunnen verschaffen tot uw gegevens opdat Mondial Relay de doeleinden van de verwerking ervan kan verwezenlijken.

 

De gegevens die wij inzamelen, zijn bedoeld voor de interne diensten van Mondial Relay (marketing, informatica, enz.), die alleen die gegevens verwerken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren.

 

Verder kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derde partners, in Frankrijk of daarbuiten, met wie Mondial Relay samenwerkt, in het bijzonder:

 • Dienstverleners die pakjes vervoeren, leveren of retourneren
 • Dienstverleners die de klantenservice voor hun rekening nemen
 • De dienstverlener bij wie de gegevens en de Communicatiekanalen gehost zijn
 • De dienstverlener die verantwoordelijk is voor de conceptie van de Communicatiekanalen
 • De dienstverlener die verantwoordelijk is voor de onderhoudsverrichtingen aan de Communicatiekanalen
 • De dienstverlener die verantwoordelijk is voor de verzending van digitale berichten (nieuwsbrief, e-mailing, promotieacties, enz.)
 • De dienstverlener die verantwoordelijk is voor de analyses van de bezoekers en/of de prestaties van de Communicatiekanalen
 • De technische dienstverlener voor de betalingen

 

Deze partners hebben toegang tot uw gegevens in die mate die strikt noodzakelijk is opdat ze hun opdrachten kunnen uitvoeren, en zij verbinden zich ertoe om ze niet voor andere doelstellingen te gebruiken dan degene die door Mondial Relay worden gevraagd.

 

Sommige van uw gegevens worden mogelijk, met inachtneming van de van kracht zijnde wetten en reglementen, gestuurd naar overheden, bemiddelaars, externe adviseurs of om het even welke andere derde, in het kader van betwisting, bewaring of verdediging van rechten voor het gerecht, administratief of strafrechtelijk onderzoek, of in het kader van gerechtelijke geschillen van welke aard dan ook.

 

In het kader van zijn activiteit kan Mondial Relay onderaannemers inschakelen die buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Wij vergewissen ons ervan dat deze overdracht van persoonsgegevens geschiedt naar landen waarvan erkend wordt dat ze voor uw persoonsgegevens een voldoende hoog beschermingsniveau hebben of de gepaste garanties verstrekken betreffende GDPR.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Om toegang, gebruik, wijziging, vernietiging, verlies, schade of verspreiding die/dat niet toegestaan is, te verhinderen en de ingezamelde gegevens te beschermen, neemt Mondial Relay de gepaste technische en organisatorische maatregelen. Uw persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Onze medewerkers zijn bij contract verplicht om de vertrouwelijkheid te waarborgen en dienen een intern huisvest voor een goed gebruik van het informaticasysteem in acht te nemen. Bovendien controleren wij of onze partners op het vlak van veiligheid en vertrouwelijkheid voldoende garanties kunnen voorleggen.

Indien u op onze Communicatiekanalen een account hebt aangemaakt, blijft u verantwoordelijk voor de bescherming van uw identificatiemiddelen voor het inloggen en uw passwords. Deze informatie blijft voorbehouden voor uw eigen gebruik en mag niet met andere personen worden gedeeld.

Indien Mondial Relay vaststelt dat er in verband met uw persoonsgegevens waarvoor het verantwoordelijk is, overtredingen werden gemaakt en dit voor uw privéleven een hoog risico inhoudt, brengen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte, opdat u alle nuttige voorzorgsmaatregelen kunt treffen om de gevolgen ervan te beperken (passwords wijzigen, enz.).

 

7. Wat zijn uw rechten?

In toepassing van artikel 15 tot 22 van de GDPR en onder voorbehoud dat aan de voorwaarden van deze bepalingen werd voldaan, kunt u:

 • Toegang verschaffen tot al uw persoonsgegevens;
 • Onjuiste, verouderde en/of onvolledige gegevens aanpassen;
 • Bekomen dat uw gegevens verwijderd worden als deze niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden ingezameld of verwerkt, en als de verwerking gebaseerd is op toestemming;
 • De overdraagbaarheid van uw gegevens bekomen, indien dit technisch mogelijk is;
 • Verzoeken dat uw gegevens maar beperkt verwerkt worden;
 • U op om het even welk ogenblik tegen de verwerking van uw gegevens verzetten uit wettelijke overwegingen;
 • Uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde intrekken, indien deze verwerking op die toestemming gebaseerd is;
 • Voorafgaande richtlijnen opstellen met betrekking tot de bestemming van uw gegevens na uw overlijden (uitsluitend voor Frankrijk).

 

Mondial Relay kan u verzoeken om een identiteitsbewijs voor te leggen indien het een rationele twijfel heeft aangaande de identiteit van de aanvrager.

 

In de rubriek “Mijn profiel” op de Website kunt u overigens op om het even welk ogenblik de persoonsgegevens die u in uw account hebt ingevuld, wijzigen. Verder kunt u de lijst met uw persoonsgegevens via deze rubriek ook downloaden.

 

8. Wat gebeurt er als het Privacybeleid wordt gewijzigd ?

Mondial Relay kan in het Privacybeleid wijzigingen aanbrengen wanneer het beleid verandert of wanneer er nieuwe technologische keuzes gemaakt moeten worden. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid, op om het even welk ogenblik en zonder daarvoor een beweegreden op te geven, te updaten.

 

Wij verzoeken u om dit Privacybeleid regelmatig door te lezen, zeker wanneer u over uw persoonsgegevens wenst te communiceren.

 

De recentste update van het Privacybeleid werd uitgevoerd op de datum die bovenaan werd vermeld, de datum waarop het ook van kracht werd; de nieuwe versie heeft automatisch de vorige versie van het Privacybeleid vervangen.

 

9. Wie zijn wij en hoe kunt u ons contacteren?

De verantwoordelijke voor de verwerking is Mondial Relay SASU, met hoofdzetel te Avenue de l’Horizon 1 in 59650 Villeneuve d’Ascq (Frankrijk), ingeschreven in het Franse handels- en bedrijfsregister onder het nummer 385 218 631.

 

Voor meer informatie of om uw rechten inzake Informatica en vrijheden te doen gelden, kunt u ons contacteren:

 • Via e-mail: [email protected]
 • Per post: Mondial Relay – Direction Juridique – 1 avenue de l’Horizon 59650 Villeneuve d’Ascq

 

Indien wij er niet in geslaagd zijn om u een bevredigend antwoord te geven, kunt u een klacht indien bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, op de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

 

Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Wachtwoord vergeten ?

Veuillez patienter