Persoonsgegevens en cookies op Mondialrelay.be

Bent u klant van een webwinkel? Klik hier voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens.
Als u klant bent van Mondial Relay Belgium, ga dan naar onderstaande pagina.

Als u ervoor gekozen heeft om uw pakket af te laten leveren bij een Afhaalpunt® zonder dat u klant bent bij Mondial Relay, dan vindt u op de onderstaande pagina uitleg over hoe en waarom Mondial Relay uw persoonsgegevens verwerkt die doorgegeven zijn door het bedrijf waarbij u een bestelling geplaatst heeft of door het handelsplatform voor particulieren waarop u besteld heeft.

 

I) PERSOONSGEGEVENS

1) ALGEMEEN

a) Identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke

Het bedrijf MONDIAL RELAY, met maatschappelijke zetel te ZAC des 4 vents, 5, Avenue Antoine Pinay, 59510 HEM - FRANCE, verbindt zich ertoe om als Verwerkingsverantwoordelijke de persoonlijke levenssfeer van de personen die zijn website gebruiken, alsook de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens (hierna de ‘Persoonsgegevens’ genoemd) te beschermen.

 

b) Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens omvatten uw naam, telefoonnummer en adres. Hiertoe behoren niet de statistische gegevens die wij verzamelen bij uw bezoek aan onze website en die niet rechtstreeks in verband kunnen worden gebracht met uw persoon.

 

c) Registratie van Persoonsgegevens bij het aanmaken van een account

De verzamelde gegevens (waaronder: naam, adres, e-mailadres, bankgegevens) zijn noodzakelijk voor de verwerking en het beheer van uw bestellingen van diensten, de verzending van pakketten en onze commerciële relatie.

Uw door Mondial Relay verwerkte persoonsgegevens voor de inontvangstname, het vervoer en de levering van uw pakket zijn doorgegeven door het bedrijf op de site waarop u besteld heeft. Ze worden uitsluitend voor deze doeleinden gebruikt in het kader van de uitvoering van de transportovereenkomst.
Als u klant wilt worden bij Mondial Relay, dan kunt u op onze website een met een wachtwoord beveiligd klantaccount aanmaken. Dit account biedt u altijd toegang tot de Persoonsgegevens die we hebben geregistreerd en die u toelaten te betalen voor de verzending van een pakket en uw verzending te volgen. Tevens kunt u de in uw klantaccount geregistreerde gegevens beheren (ze wijzigen, corrigeren, verwijderen) en de gegeven toestemmingen instellen. Velden die worden voorafgegaan of gevolgd door het symbool * moeten verplicht worden ingevuld. Als deze informatie niet wordt ingevoerd, wordt de bestelling geweigerd. Deze gegevens worden geregistreerd, aangezien dit aan MONDIAL RELAY bij wet toegestaan is op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de zogenaamde ‘rechtsgrond’.

2) DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS EN BESTEMMELINGEN VAN DE VERWERKTE GEGEVENS

Bij de verwerking van uw bestelling doen wij een beroep op verschillende dienstverleners, die instaan voor de volgende diensten:

a) Callcenter- en digitale diensten

Om hoogwaardige diensten te verlenen aan onze klanten, werken wij samen met het bedrijf MEZZO, dienstverlener op het gebied van klantrelatiebeheer, die voor het verwerken van uw bestellingen en het afhandelen van de vragen en in voorkomend geval de klachten van klanten, toegang kan hebben tot de volgende gegevens: voornaam, naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en bestelgeschiedenis. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) of op basis van de toestemming zoals in art. 6, lid 1, punt a) van deze verordening als de persoon geen klant is. De gegevens kunnen worden verwerkt door onze leverancier in België voor het beheer van uw oproep. Er is een overeenkomst tussen de gegevensexporteur en -importeur om de veiligheid, vertrouwelijkheid en bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

b) Transport- en logistieke diensten

Voor de verwerking van de leveringen verstrekken wij aan klantenbedrijven en onderaannemers gegevens waarmee zij de leveringen kunnen beheren en opvolgen en ook de commerciële relatie kunnen beheren. Voor de levering van de bestelde goederen kunnen aan deze transportbedrijven de volgende gegevens worden doorgezonden: voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

c) Pakketafgifte- en -innamebedrijven

MONDIAL RELAY beschikt over een uitgebreid openbaar netwerk, bestemd voor e-consumenten, om pakketten op te halen en af te geven. Aan de bedrijven die de pakketten afgeven en aannemen (‘Afhaalpunten’) kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven: voornaam, naam en adres. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

d) Commerciële spellen en acties

Mondial Relay organiseert op de sociale netwerken of op de website www.mondialrelay.be spellen en acties met te winnen prijzen. Wij grijpen deze gelegenheid aan om u uit te nodigen u aan te melden voor onze nieuwsbrief. U bent echter niet verplicht hiermee akkoord te gaan om te kunnen deelnemen. In voorkomend geval gebruiken wij uw gegevens om u mee te delen dat u gewonnen heeft en u de prijs toe te sturen. Afhankelijk van het spel en of u een prijs wint, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derden die instaan voor de levering of de personalisering van de prijs. In het deelnameformulier van het spel / de wedstrijd informeren wij u over het doel van het verzamelen van uw gegevens en over uw rechten. De gegevensverwerking ten behoeve van het spel / de wedstrijd wordt uitgevoerd op basis van de overeenkomst zoals in art. 6, lid 1, punt b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden om u e-mails met reclame te sturen gebeurt op basis van uw toestemming zoals in art. 6, lid 1, punt a) en art. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

3) SOCIALE MEDIA EN NETWERKEN


Wij gebruiken verschillende sociale netwerken en media om ons bedrijf doelgericht te promoten. In dit verband is Mondial Relay slechts een gebruiker van deze platforms. Gelieve het privacybeleid te raadplegen van deze sociale netwerken om kennis te nemen van de gebruiksdoeleinden, met name de reclamedoeleinden, van de navigatiegegevens die mogelijkerwijs verzameld worden. Dit privacybeleid moet u in gelegenheid stellen uw keuzes bekend te maken bij deze sociale netwerken.

 

II) BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

Als u als ontvanger van een pakket, verzonden door een bedrijf waarbij u een bestelling heeft geplaatst, heeft gekozen voor een levering in een Afhaalpunt, worden uw gegevens ten hoogste gedurende 6 maanden bewaard na het verzendingsverzoek van het pakket. De volggegevens van een pakket worden bewaard gedurende 6 maanden na het verzendingsverzoek van het pakket. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen, of na uw eventuele verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen deze persoonsgegevens echter tussentijds worden opgeslagen om te voldoen aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen (zoals de verplichting om facturen tien (10) jaar lang te bewaren in overeenstemming met artikel L.123-22 van het wetboek van koophandel). Bij een geschil kunnen de bovengenoemde persoonsgegevens, alsook alle gegevens, documenten en stukken die deze gegevens bevatten en die mogelijke verdachte feiten kunnen bewijzen of kunnen leiden tot de identificatie van beschuldigden, slachtoffers, getuigen of hulpofficieren van justitie, worden bewaard voor de duur van de procedure, ook als deze duur de bovengenoemde termijnen overschrijdt.

 

III) BEVEILIGING

Wij doen ons uiterste best om alle mogelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwijdering, tegen wijzigingen of tegen verlies en tegen ongeoorloofde overdracht of ongeoorloofde toegang. Onze werknemers zijn gehouden aan het beroepsgeheim, verbinden zich ertoe om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te beschermen en worden regelmatig getraind in gegevensbescherming.

IV) UW RECHTEN ALS BETROKKENE

In overeenstemming met Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt u over een toegangsrecht tot de persoonsgegevens die wij verwerken. U hebt het recht om te vragen de persoonsgegevens te verwijderen die op u betrekking hebben en die wij bewaren, tenzij de wet u verbiedt om van dit recht gebruik te maken. Ook hebt u het recht om onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben te corrigeren en/of onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen. In bepaalde gevallen hebt u overigens het recht om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om te eisen dat wij u de gegevens bezorgen die u ons hebt verstrekt en die wij hebben verwerkt op basis van uw toestemming of waarvan de verwerking noodzakelijk was voor het sluiten of uitvoeren van een contract, in een formaat dat voor u of voor een door u aangeduide derde toegankelijk is (recht op overdraagbaarheid van de gegevens). Daarnaast beschikt u over het recht om te bepalen hoe uw gegevens moeten worden verwerkt bij uw overlijden.
Tot slot beschikt u over het recht om zich voor een wettige reden te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als deze plaatsvindt op basis van het wettelijke belang van MONDIAL RELAY, zoals voorzien in artikel 6 (1) f van de Europese Verordening. Ook beschikt u over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die u ons hebt meegedeeld op basis van uw toestemming, zoals voorzien in artikel 6 (1) a van de Europese Verordening. U kunt uw toestemming dus altijd intrekken zonder dat dit de verwerking in het gedrang brengt die hiervoor op basis van uw toestemming heeft plaatsgevonden.
U kunt al uw rechten uitoefenen door te schrijven naar: MONDIAL RELAY - ZAC des 4 vents, 5 avenue Antoine Pinay - 59510 HEM, of via e-mail naar [email protected] Bij twijfel over de oorsprong van het verzoek en in uw belang behoudt Mondial Relay zich het recht voor om een identiteitsbewijs te vragen.

Onze functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer – DPO) zal u binnen een maand antwoorden als uw vraag betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens. Wij wijzen u erop dat vragen met betrekking tot het volgen van pakketten, klachten enzovoort niet behandeld kunnen worden door onze DPO.

Voor dergelijke vragen verzoeken wij u contact op te nemen met Mondial Relay op het volgende adres [email protected] zodat uw vraag beantwoord kan worden. Wij danken u voor uw begrip.
Als u telefonisch contact opneemt met onze dienst Klantenrelaties, dan heeft de adviseur op basis van uw telefoonnummer rechtstreeks toegang tot uw persoonlijke dossier. De dossier verschijnt tijdelijk op zijn werkstation. Het is mogelijk dat uw oproep wordt opgenomen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Als u dit niet wenst, gelieve ons dat mee te delen.
Ons merk, MONDIAL RELAY, en onze medewerkers zetten zich dagelijks in voor de eerbiediging van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Als u opmerkingen heeft of als wij helaas niet hebben voldaan aan uw verwachtingen, schrijf dan naar onze functionaris voor Gegevensbescherming op het volgende adres:
MONDIAL RELAY - Direction Juridique

243/245 Rue Jean Jaurès

59650 VILLENEUVE D’ASCQ

Daarenboven kunt u op elk moment een klacht indienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) op het adres:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Of door naar https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ te gaan.

 

Fermer la boîte de dialogue

Inloggen

Wachtwoord vergeten ?

Veuillez patienter